ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦ-ਕੋਸ਼

ਪੰਜਾਬੀ Dictionary

You are searching for whose name? ਤੂੰ ਕਿਸਦਾ ਨਾਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈਂ ।