ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ

ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕੇਵਲ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲੲੀ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ |

junior boys hosteljunior boys hostel

ਪੰਜਾਬੀ Dictionary

You are searching for whose name? ਤੂੰ ਕਿਸਦਾ ਨਾਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈਂ ।