ਕੁਝ ਸੱਚਾਈਆਂ

ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (WHO) ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ 25-30 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇੰਨ੍ਹਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਬੋਲੇਪਨ ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹਨ:

  1.   ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਬੋਲੇ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ  ਫਰਕ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ।
  2.   ਜਨਮ ਤੋਂ  6 ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਦੀ ਉਮਰ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਣਨ ਤੇ ਬੋਲਣ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ  ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
  3.   ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ  ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਸਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਉਸਦਾ ਉਪਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  4.   ਬੱਚੇ ਦੇ ਉਪਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਓਨਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਵਧਣ-ਫੁਲਣ ਤੇ  ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
  5.   ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਪਚਾਰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸੁਣਨ ਤੇ ਬੋਲਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
  6.   ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਪਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 50% ਬੱਚੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਬੋਲੇ ਤੇ ਗੂੰਗੇਪਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਇੱਕ ਆਮ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ।
  7.   ਬੋਲਾਪਨ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਰੋਗਾਂ ਵਿੱਚ  ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਜਨਮੇਂ  ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਪੰਜਾਬੀ Dictionary

You are searching for whose name? ਤੂੰ ਕਿਸਦਾ ਨਾਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈਂ ।