ਪੜ੍ਹਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖੀਏ ?

ਗੂੰਗੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਦੇ ਹਨ ?
ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ:

 1. ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਪੂਰੇ ਵਾਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੇ  ਵਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
 2.   ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ।
 3. ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਅਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ-ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਾਕ ਬਣਾਏ ਤੇ  ਫਿਰ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ । ਅਤੇ ਇਸਤਰਾਂ  ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
 4. ਅਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ  ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾ ਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ । ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ।
 5.   ਅਸੀ ਖੇਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾਏ ।
 6.   ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ।
 7.   ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ।
 8.   ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਗੂੰਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖਣ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ।
 9. ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ।
 10.   ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਗੂੰਗਾ ਤੇ ਬੋਲਾ ਹੈ ।ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ । ਉਸਨੇ ਸੰਕੇਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉਹ 200-250 ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕਾ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
 11.   ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ । ਉਸਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਪੰਜਾਬੀ Dictionary

You are searching for whose name? ਤੂੰ ਕਿਸਦਾ ਨਾਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈਂ ।