ਦਾਖ਼ਲਾ

building

(BHAGAT PURAN SINGH SCHOOL FOR THE DEAF)

ਦਾਖ਼ਲਾ ਫ਼ਾਰਮ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

4 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਗੂੰਗੇ ਅਤੇ ਬਹਿਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ |

ਭਾਸ਼ਾ

ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੜਾੲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |

ਸਿਲੇਬਸ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜਾੲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |

ਫ਼ੀਸ

ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੜਾਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ | ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |

ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

  • E.N.T Test (Hearing Test)  (ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ )
  • I.Q. Test  ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਟੈਸਟ  (ਇਹ ਟੈਸਟ ਮੈਂਟਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ )
  • Affidavit  (for Hostel)   (ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ (ਹੋਸਟਲ ਲਈ) )
  • 25 Photographs Child  (25  ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ )
  • 10 Photographs with parents  (10 ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ)
  • Photo Copy of Adhar Card  ( ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ)
  • Photo Copy of Birth Certificate (ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਕਾਪੀ)
  • Photo Copy of Disability Certificate by Civil Surgeon (ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਵਲੋਂ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਅਪੰਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਕਾਪੀ )

 

 

ਪੰਜਾਬੀ Dictionary

You are searching for whose name? ਤੂੰ ਕਿਸਦਾ ਨਾਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈਂ ।