ਕਿਤਾਕਾਰੀ ਸਿਖਲਾਈ

ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲੲੀ ਕਿਤਾਕਾਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਜਿਵੇਂ : ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ, ਸਿਲਾਈ, ਕਢਾਈ, ਤਰਖਾਣੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਉਪਰ ਨਕਾਸ਼ੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ  |

kitchen( ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ)

sewing1 (ਕਢਾਈ )

sewing

(ਸਿਲਾਈ )

Wood

(ਤਰਖਾਣੀ ਕੰਮ )

wood engraving

(ਲੱਕੜ ਉਪਰ ਨਕਾਸ਼ੀ )


ਪੰਜਾਬੀ Dictionary

You are searching for whose name? ਤੂੰ ਕਿਸਦਾ ਨਾਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈਂ ।