ਪੜ੍ਹਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖੀਏ ?

ਗੂੰਗੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਦੇ ਹਨ ?
ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ:

 1. ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਪੂਰੇ ਵਾਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੇ  ਵਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
 2.   ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ।
 3. ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਅਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ-ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਾਕ ਬਣਾਏ ਤੇ  ਫਿਰ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ । ਅਤੇ ਇਸਤਰਾਂ  ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
 4. ਅਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ  ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾ ਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ । ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ।
 5.   ਅਸੀ ਖੇਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾਏ ।
 6.   ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ।
 7.   ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ।
 8.   ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਗੂੰਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖਣ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ।
 9. ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ।
 10.   ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਗੂੰਗਾ ਤੇ ਬੋਲਾ ਹੈ ।ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ । ਉਸਨੇ ਸੰਕੇਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉਹ 200-250 ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕਾ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
 11.   ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ । ਉਸਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਪੰਜਾਬੀ Dictionary

Important Update

*Clara Gracia from Spain organised a 10 days creative photography workshop for the Pingalwara children. It included Basic photography, creative thoughts with the help photographs and the bubbles and composing photographs with the cartoons drawn on the transparencies. The workshop was immensely enjoyed by the deaf children. Gallery

*A new online school for the deaf at Bhagat Puran Singh Adarsh School Buttar Kalan, Kadian.
Lessons available on YouTube and online from Bhagat Puran singh School for the Deaf, Manawala, Amritsar.

*Free Sign Language classes for the parents or other family members of the deaf children every Saturday 1 pm to 2 pm
Contact : 9781401156