ਦਾਖ਼ਲਾ

building

(BHAGAT PURAN SINGH SCHOOL FOR THE DEAF)

ਦਾਖ਼ਲਾ ਫ਼ਾਰਮ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

4 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਗੂੰਗੇ ਅਤੇ ਬਹਿਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ |

ਭਾਸ਼ਾ

ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੜਾੲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |

ਸਿਲੇਬਸ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜਾੲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |

ਫ਼ੀਸ

ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੜਾਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ | ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |

ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

  • E.N.T Test (Hearing Test)  (ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ )
  • I.Q. Test  ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਟੈਸਟ  (ਇਹ ਟੈਸਟ ਮੈਂਟਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ )
  • Affidavit  (for Hostel)   (ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ (ਹੋਸਟਲ ਲਈ) )
  • 25 Photographs Child  (25  ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ )
  • 10 Photographs with parents  (10 ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ)
  • Photo Copy of Adhar Card  ( ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ)
  • Photo Copy of Birth Certificate (ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਕਾਪੀ)
  • Photo Copy of Disability Certificate by Civil Surgeon (ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਵਲੋਂ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਅਪੰਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਕਾਪੀ )

 

 

ਪੰਜਾਬੀ Dictionary

Important Update

*40 new Signs uploaded on 7th February 2018.

Online education for the deaf available now. All schools for the deaf can join our free network on the SKYPE for lessons

*A new online school for the deaf at Bhagat Puran Singh Adarsh School Buttar Kalan, Kadian.
Lessons available on YouTube and online from Bhagat Puran singh School for the Deaf, Manawala, Amritsar.

5th elementary School for Deaf is being opened by Pingalwara in Hoshiarpur. It will be operational shortly.